2024. 05. 29., Szerda
Magdolna névnapja

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló
2017-07-08

A legtöbb ember azt gondolja, hogy a mesék, azok csak MESÉK. Az álom világához hasonló illúziók, csodák, gyermekeknek szóló szemfényvesztések, mert gyakran olyan elemekkel, lényekkel vannak tele, vagy olyan helyen játszódnak, amik szemmel nem láthatóak, füllel nem hallhatóak, tehát nem valósak.

Pedig számtalan dolog vesz minket körül, amiket csak nemrég óta és csak ESZközök segítségével hallunk vagy látunk a legkisebb atomoktól kezdve a távoli csillagokig, ködökig, galaxisokig. Nem látjuk a levegőt (LÉG) és az ERŐket sem, pedig azok nélkül LÉTezni sem volnánk képesek. Tudjuk már, hogy vannak hang és fényhullámok, bár ezekből is csak nagyon rövid szakaszokat vagyunk képesek ÉSZlelni (az embernél jóval többet az állatok, pl. kutya vagy macska) hacsak nem nézünk olyan készülékbe, ami a vörösön vagy ibolyán túl is lát. 

Mi van akkor, ha ebben a rengeteg, számunkra érzékelhetetlen (vörös és ibolyántúli) tartományban is vannak élő testek? Léteznek életformák (akár az emberhez hasonlatosak), akik mellettünk, közöttünk élnek, de nem vesszük észre őket, még a legfejlettebb emberi eszközök segítségével sem? 

Amennyire lehetetlenül hangzik ez elsőre, annyira valószínű, hogy errefelé kell keresnünk az igazságot. 

 

Részletek a NÉZŐ és egy tanítványa gondolataiból

Szerkesztette: Domján Tbor, Budapest

Hamarosan ki fog derülni  a földiek számára, hogy a Bibliában is leírt csodák, csupán az egyre hitetlenebbé váló földi ember számára csodák, aki a TUDást már jóval a HITe előtt elveszítette. A CSODÁK megfejtéséhez és megértéshez a HIT önmagában nem elég, a magyar nyelvben rejlő logikai összefüggések azonban tartalmazzák az ehhez szükséges TUDÁS-t. Nekünk, magyaroknak a TUDÁS kell legyen a legfontosabb!

Eljutottunk abba korba, ahol világosan látható és érzékelhető, hogy a logikus észjárás, a világ természetes rendje teljesen felborult, ahogy George Orwell is írja az 1984 c. könyvében:

„A háború béke, a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő.”.

A jövendölések szerint pedig ezen idők eljövetelével az ÉGIek és MENNYeiek hathatósabban fognak beavatkozni az emberiség életébe, mint azt az elmúlt évezredekben tették.

Korábbi, kapcsolódó írások:

A MIGRÁNSÁRADAT, A HARMADIK PECSÉT ÉS A FEKETE LÓ. A PÁRIZSI TERROR CSAK A KEZDET

DE A BORT ÉS AZ OLAJT NE BÁNTSD! (ELSŐ RÉSZ)

DE A BORT ÉS AZ OLAJT NE BÁNTSD! (MÁSODIK RÉSZ)

TRIANON - AHOL KERESZTRE FESZÍTETTÉK AZ EGEK ISTENE ÁLTAL TÁMASZTOTT BIRODALMAT

 

Hogy miért mi, magyarok vagyunk az OLAJ és a BOR arról itt nem óhajtok most beszélni, mert hosszadalmas lenne a megvilágításuk, de mi magyarok nem vagyunk a BÁNTÁSUK listáján, viszont ehhez felétlenül kell az, elengedhetetlen az, hogy megtisztítsuk országunkat mindenfajta Bűntől. Furcsán hangzik, de betiltani minden meztelen, félmeztelen képes újságot, a szörnyű csúnya káromkodásokat, a fél kapcsolatokat, a válásokat stb.,stb. És végső fokon Feltétlenül visszatérni Istenünkhöz, megtisztítva lelkünket minden negatív mocsoktól. Ezekhez semmi szükségünk nincs arra, hogy templomokba  járjunk, ez feltétlenül egyéni cselekedet kell hogy legyen. Mit mondott Jézus, eljön az idő amikor nem Jeruzsálemben, nem itt, nem ott, hanem lélekben imádjuk az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres magának. 

Mert ha ez most nem következik be a magyaroknál, még hátra van a negyedik LÓ eljövetele is, melyet János így látott és így írta le nekünk a Jelenések könyvének hatodik fejezetében:

És mikor felnyította a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát a mely ezt mondja vala: Jöjj és lásd.
És látám és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. 

Mint ahogy már beteljesedett a vörös ló megjelenése, és az elmúlt években megkezdte működését a fekete ló is Európában, gondoljunk csak Franciaországra, Angliára, Németországra, sőt Amerika sem kivétel, ezek bizonyítása után, nem kételkedhetünk abban, hogy a SÁRGA LÓ is hamarosan megjelenik. Hogy mikor? Nem soká, mert a földi országok vezetői állandóan csak bombázni tudnak, ahelyett, hogy magukba néznének, mint vezetők, ismernék országaik történelmét, hogy mikor, hogyan követtek el bűnöket és írva vallási szóval, megtérnének bűneikből (és visszaadnák 1920-ban elrabolt területeinket, mert a fentiek büntetése ezért árad ki a földi országokra.)

 

6. És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. 

7. És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.  (Jelenések 4:6-7)


Ha én ezeket az állatokat társítom a lovon ülőkkel, akkor, az ember fejű fehér ló Attila állata, a vörös, az OROSZlán Lenin állata, a fekete a borjú magánhangzó cserével: fekete BŐR + JŐ a muszlimok Európába özönlésével lehet egyenlő és vajon mit jelenthet a REPÜLŐ SAS?

Nézzünk a japánok által lakott ország térképre, ami nagyon hasonló egy repülő sashoz. Ha japán lenne a Sárga ló, talán épp HiRoSiMát és Nagaszakit fogja megbosszulni?” 

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.


Mert mindegyik a keletről jött és jön az biztos. Keletről, ahol ÁDÁM és ÉVA anyánk, kijöttek az ÉDEN KERTből, hogy itt a földön, elkezdjék az életüket. Azóta, hogy a Paradicsomban elkezdődött a HARC az ASSZONY meg a KÍGYÓ között, és folytatódik, most már az egész földgömbön. Mert a KÍGYÓnak a gyomra telhetetlen. Emlékezzünk, hogy mit mondott az ÚR ISTEN:


És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod (KÍGYÓ, mert mind a kettő NŐ) között, és az ő (ASSZONY) magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.


És itt folytatódott Dávid és Jézus királysága tovább, sőt tovább is, mert még kijött Attilánk a fehér lóval, nyíllal és koronával a fején, hogy megalkossa az ÚR ISTEN földi birodalmát, a NAGY MAGYARORSZÁG-i központtal. Ezt a központot darabolták fel Trianonban. 

 

 

A Szék(h)ely mondákban mit olvasunk, mikor eljön Csaba Királyfi az utolsó napokban? Jókai gyönyörűen leírta:

Csaba vezér, hős vitézek magas égben, mély föld alatt, halljátok-e ezt a hivást?

Már kezdődik a kétségbeesésnek harcza, midőn íme holdvilágtalan éjszakán nagy zaj támad az ég boltján, zörög a dárda, csattog a kard, robog a paripa, tárogató rivall, égrendítő zajjal ezernyi ezer fényes alak rohan végig a remegő csillagok között; halvány arczaik ragyognak, fegyverök tüzet villámlik, paripáik patkói alatt szikrázik az égboltozat.

Csatára! csatára! Csaba jön és halott vitézei. Nézd, hogy csillog, nézd, hogy villog kezében a csatacsillag! hogy forgatják kardjaikat, hogy meresztik szemeiket! Hogy nyulnak kezeikkel feléd a magasból!

Nem sujt már a kard, csak ijeszt, de rémület állja el a harczosok szíve mélyét. Ki csatázna szellemekkel? Az ellenség futva fut a csatatérről, zászlóit is odahagyta, utána mindenütt a fénylő szellemtábor, fehér zászlóival, fehér lovaival, villám fegyverével; üldözve mindenütt a futó ellent, míg az ég utolsó felén, hol az égboltozat ismét a földre ér, el nem tünnek újra.

A székely nép áhitattal emelé kezeit az égi segítők után s a mint végig rohant a fényes tábor az égen, bámulva szemlélték, hogy egész hosszában, a merre elhaladt, egy fényes út támadt az ég kárpitján, melyet szikrázó patkóik tapostak ottan!

Ezért hívják hadak útjának maig is székely földön a tejutat.

Ez volt utolsó csatája Csabának és vitéz hőseinek.

Azok pihennek!

Hogy alusztok olyan mélyen, ti örök vitézek!

 


(Tiszta szívszorongató öröm, hogy a mi népünk, magyar vérünk és a magyar nyelvünk ilyen csodás. CSAK NEKÜNK MAGYAROKNAK EZEN A FÖLDÖN VAN EGY ATTILÁNK ÉS EGY CSABA KIRÁLYUNK! REPES A SZÍVEM AZ ÖRÖMTŐL!!!!!)

Csillag Ösvény Jósda