2023. 09. 25., Hétfő
Eufrozina,Kende névnapja

De a bort és az olajt ne bántsd! (Második rész)

De a bort és az olajt ne bántsd! (Második rész)
2015-12-13
A hazai nagyközönség számára egyelőre teljesen ismeretlen, ám meglátásaiban, mondanivalójában és összefüggéseiben vitathatatlanul egyedülálló és a jelen világlátásunkat, reményeim szerint, hamarosan alapjaiban megváltoztató személytől származó mondanivalót szeretnék megosztani az olvasókkal. Nevezzük őt egyelőre Nézőnek, Philadelphiából (USA).

Korábbi írásában, a Jelenések könyve fekete lovasának rendelt parancsa szerint a bort és az olajat nem bánthatja, melyről ezidáig csak találgatások voltak, hogy mire vonatkozik. A Néző,  felfedte az olaj jelentését, most a bor jelentése következik:
 
 

Szerk: Domján Tibor, Budpaest
Forrás: Néző, Philadelphia (USA)
 
Sámuel 1,9
Régen Izráelben azt mondák, mikor valaki elment Istent megkérdezni: Jertek, menjünk el a nézőhöz; mert a kit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívták. 

Előzmény:  
 
Dávid királyságának történéseivel sok időt tölthetnünk, de pillanatnyilag kezdhetem azzal, hogy bemutatom Dávid földi származásának vonalát. Dávid, Júda családi vonalának leszármazottja volt. 
 
Ki volt Júda?
 
Júda, Ábrahámnak az unokája volt, Jákóbnak negyedik fia, akiről Jákób a halálos ágyán a következőket mondta:
I. Mózes 49,8-
Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! (Zsákmány, Júda kanaánita felesége, ezért mondta Jákób, hogy): Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel? (Mikor ébred hivatásának tudatára?)
Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.
Nem is múlt el Júdától a fejedelmi bot és a vezéri pálca, mert Dávid, már királlyá tétetett atyjafiainak leszármazottjai felett Kanaánban, sőt Dávid óta királlyal rendelkezett Jézus földi megszületéséig minden utód. Ilyen látással nézve Jézus nevelő apja József is királya volt Ízráelnek, de József után Jézus is, ezért várták és mondták Jézusnak, hogy vissza állítja-e Dávid királyi székét, királya lesz-e Ízráelnek? 
 
Ennek a magyarázata itt, most megint messzire vezetne, csak azért írtam ennyit is, hogy tisztában lássuk keresztre feszítését. Dávidnak viszont megígérte a mennyei király, hogy:
Sámuel 7,12-
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát (Salamonét)
Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. 
II. Sámuel 7/16 
És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
Mit tett ezek után Dávid, miután megértette Nátán mondatainak értelmét? Előbb nézzük mit értett meg?
  1. Megerősítem Salamon királyságát 
  2. MINDÖRÖKKÉ
  3. Így, állandó lészen a te HÁZAD
  4. És a TE ORSZÁGOD
  5. MINDÖRÖKKÉ
  6. Tied lészen
  7. És a te trónod erős lészen
  8. Mind ÖRÖKKÉ
Hazudik az ISTEN? Lehetetlen! Ezt Dávid is tudta, és:
Sámuel 7,18-
Bemenvén azért Dávid király, leborula az Úr előtt, és monda: Micsoda vagyok én, Uram Isten! és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? 
És ez még csekélynek tetszett néked, Uram Isten! hanem ímé szólasz a te szolgádnak háza felől + messze időre valókat; és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten!
Mert megerősítetted magadnak a te népedet; az Izráelt, népedül mindörökké; és te voltál, Uram, nékik Istenök.
Dávidnak szólt az Isten MESSZE IDŐRE IDŐKRE VALÓKAT. 
 
Vajon milyen messze időkre szólókról szólt az Isten?

Mert láttuk, hogy Jézus nem foglalta el Dávid trónját, nem lett király földi életében, de halála után sem lett király Dávid trónján senki. A nagy kérdés most már az, hogy folytatódott-e Dávid valamelyik leszármazottjának királysága, Jézus földi halál után?
 
Mert, hogy az Isten nem hazudik, az biztos, a nagy kérdés: folytatódott-e Dávid királysága, és ha igen, HOL folytatódott itt a FÖLDÖN MINDÖRÖKKÉ?
 
Erre, nekünk Jézus mondataiban van a felelet, amikor a következőket mondta, amiről eddig egyetlen pap, biblia magyarázó, prédikátor sem szólt, mert értik ők a Bibliában írtakat! Nézzük!
János 10:16
Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
Kik lehettek Jézus más juhai? Akik nem az Ábrahám aklából származtak?

Egy másik nagy kérdés. Ennek megértéséhez vissza kell menni megint a Bibliában írtakhoz és tudni kéne azt, hogy Ábrahám kiket hagyott, kik voltak a rokonai akiket ott hagyott Mezópotámiában amikor elment Kanaánban, akiktől tulajdonképpen elvált.
I.Mózes 10,22-
Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. 
Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert. Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot. Hadórámot, Úzált és Dikláth. Obált, Abimáélt és Sébát. Ofirt, Havilát és Jóbábot.
Ezek mind a Joktán fiai. És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
Az Úrál-i hegyekig, tehát a mai Oroszország területeire.

Péleg és Joktán elkötöztek egymástól, a nekik adott földre. Itt még megjegyzem azt, hogy ARÁM és négy fia kapta az egész Európát, apjuk, ARÁM az akkori Magyarország szívét, az általunk is ismert NAGY MAGYARORSZÁG-ot központul. Péleg vonalából született Ábrám= Ábrahám aki Kánaánba ment és az ő unokája lett Jákób, akinek fia, Júda lett „kiszemelve” az uralkodásra. Az ő vonala, leszármazottja lett Dávid, királyá Jézusig. Jézus más juhai tehát, Joktán és 13 fiának leszármazottai, akikhez „haza” mentek, akikkel egyesültek, Ábrahám- Izsák és Jákób leszármazottai, a Kaukázuson túl lakó testvérek Így lett egy akol és Jézussal egy pásztor, ezek összeházasodásával, együttélésével, és itt folytatódott Dávid és Jézus királysága tovább, egészen sőt tovább is, mert még kijött Attilánk a fehér lóval, nyíllal és koronával a fején, hogy mint Dániel látta, megalkossa az ÚR ISTEN földi birodalmát, a NAGY MAGYARORSZÁG-i központtal. Ezt a központot darabolták fel Trianonban
Lukács 21,5
És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda: Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.
Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?
Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok.
És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.
Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
(Többek közt az égi állomás, az oda és a vissza utazások, az ottani, ki tudja milyen felszerelések stb.,stb.)
Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
Milyen hegyekre fussanak, akkor, amikor Titus bevette az egész Szentföldet? Elfoglalva minden ottani hegyet is. Az egyetlen hegy, amire Jézus gondolt a KAUKÁZUS LEHETETT, hogy a tanítványai oda fussanak JÚDEÁBÓL, mert még ott lehettek Júdeában pünkösdkor a Szent Lélek vétele után. Kiegészítés és bizonyításként még ide írom Jákób mondatait, melyek a Kaukázuson túl levő testvérekről szóltak Júdának. Előre látva Júda leszármazottainak és királyságának folytatását a közös testvérekkel és földjükön, mielőtt még Árpád vezérünkkel bementek központi hazánkban, hogy ott folytatódjon a királyság kezdve Szent Istvánnal.
I.Móz. 49:8-
Szőlőtőhöz köti szamarát (a juhász állata a szamár), és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, s felöltőjét a szőlő vérében. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai kanca tejtől.
Kanaánban mindez ilyen bőségben nem volt, tehát a fekete lovas seregnek MEG LETT TILTVA, hogy a BORT és az OLAJAT ne BÁNTSA!
 
A királyi nemzetet, Dávid és Joktán közös nemzetét, a Magyarokat NE BÁNTSA.
 
Figyelünk, figyeltünk? Bár igen röviden, de bizonyítva lett a mai magyar nemzet múltja és a magyar nemzet „összetétele”, hogy mára  fiaiban és leányaiban, népében Ő képviseli az égiek által neki adott OLAJAT és BORT, a királyságot, ma csak a koronánkkal, és a bor jelenti az együtt élő közös két testvért.
 
Még mást is jelent a BOR, amit más könyvemben írtam meg és annak bemutatása nem lehetséges egy-két oldalon.

Az a parancs, hogy: a bort és az olajt NE BÁNTSD! az nem vonatkozik a Magyarországon élő más nemzetiségekre, akiknek elődei aláírták Trianonban, Az Úr Isten földi birodalmának feldarabolását.

Ezek, a fekete lovas hadseregének személyei által elpusztíthatók még Magyarországon is. Ezért és így érthető a neki adott mondat, hogy a búzának  mércéje egy dénár, az árpának mércéje három dénár.

Amikor így meg van határozva az ÁR, az ÁR könnyen érthető a generációkra is, mert Trianon óta eltelt eddig 95 év. Jó, most - úgy néz ki - tovább élnek az emberek, és kitolódott az életév egyeseknél, tehát ma már nem lehet 25 évet adni egy-egy generációra, és tovább folytatva ezt a gondolatot, feltétlenül tudnunk kell - újra csak a Bibliából - azt, hogy  a  Tízparancsolatban, generációkról is parancsba lett adva a következő: Megbüntetem az atyák vétkeit harmad és negyed íziglen, a harmadik és negyedik leszármazottak is büntetésben részesülnek az atyjuk bűneiért, Trianonért.

Az elmúlt 95 évbe belefér, egészen a harmadik is, meg a negyedik leszármazott is. Tehát, a fekete lovassal és „hadseregével” elérkezett Trianon megbüntetése a leszármazottakban. 

De, gondolkoznak az országok vezetői? NEM! Mert talán nem is ismerik országaik történelmét, vagy végképpen elfelejtették Trianont. KÁR! Mert az Isten – LÁTHATÓ - NEM FELEJT!

Mit írt a falra Belsazárnak a kéz? MEGMÉRETTÉL, a fekete lovasnak a kezében levő mérleg  jelentése ugyan az: MEGMÉRETETTEK! És az elpusztításra méltók vagytok!
 
Néző, 2015 Philadelphia
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda