2023. 09. 25., Hétfő
Eufrozina,Kende névnapja

Trianon - Ahol keresztre feszítették az egek Istene által támasztott birodalmat

Trianon - Ahol keresztre feszítették az egek Istene által támasztott birodalmat
2016-06-04
Idén, immár a 96. esztendeje emlékezünk sokan, sokféleképpen egy trianon-i döntésre (mert itt, jogos szerződésről, pláne békéről, szó nincsen), melynek alapján a történelmi Nagy-Magyarországot, Európa - úgynevezett - felvilágosult népei (addig soha nem látott egységben) darabokra szabdalták. 
 
Ezzel, akarva-akaratlanul, de olyan szintre emelték a nemzetközi jogtiprás intézményét, ami után - nemzeti szinteken -, már simán viselhetővé váltak a hitleri fasizmus, az országot szerző cionizmus, a sztálini bolsevizmus idológiái, majd, mindezen "szilárd erkölcsi alapokra" (százmilliók hullájával és keservével trágyázva) felépülhetett végre a büszke európai demokrácia, más nevén a liberális piacfasizmus, amely, mint valami zavaros tekintetű zombi, most éppen önmagát igyekszik elfogyasztani. 
 
Trianon, ami egyébként nem más, mint egy versailles-i kastély neve, beleégett minden akkor élő magyar és számtalan nem magyar lelkébe éppúgy, mint Jézus megfeszítésének pillanata Mária lelkébe és a tanítványokéba, miközben az őket körülvevők hangosan éljeneztek, ám közben érezték a felelősségük súlyát. Ezen pillanatok, alapjaiban határozták meg a világ sorsát az utánuk következő időkben, ám ezekkel, rendszerint csak az utókor szembesülhet, mert ebben is az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. 
 
Jézus pedig, ahogy ígérte, harmadnapon feltámadt, és Magyarország is fel fog támadni, mert Jézus életének keresztút vállalását, népnemzeti szinten (tetszik vagy sem) a magyarság képviseli, ám a feltámadás előtt (szálla alá poklokra), sajnos meg kell járni a legalsóbb szinteket (ami tagadhatatlanul, napjainkban is zajlik).
 
A kétkedőknek, mindenképpen a Bibliát ajánlom olvasmányul, ha már a magyar történelem önmagában nem nyújt elég fogódzót számukra, vagy, ha az ezévi önjelölt pr trianonista, Vujity Tvrtko "leleplező" Tiranon filmje, mégsem gerjeszt elég világosságot hozzá, nézzük, mit téptett szét Trianon egy másik szemszögből?
 
Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van. (Mark:4/25)

Domján Tibor, Budapest
 
 
 
"És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké." - olvasható a Bibliában (Dániel 2,44)
 


Ma, vajon hol van az a birodalom, melyet azoknak a királyoknak az idejében támasztott az egek Istene? A birodalom, mely azok után keletkezett, hogy 
 
...a hegyről kő szakad le vala kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat:" - mely álommal - "a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.
 
Ahogy Dániel próféta megfejtette a nagy babiloni király Nabukodonozor álmát, a babiloni birodalom után, csak alávalóbbak (gyarlóbbak, becsvágyóbbak, kegyetlenebbek) jöttek. Nabukodonozor volt az arany fej
 
Te, oh király! királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott; És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: Te vagy az arany-fej.

A babiloni birodalmat a médek uralma váltott a nagy perzsa uralkodókkal Darius királlyal kezdve, ők voltak az állókép ezüst melle, mely után Nagy Sándor birodalma következett, mint a kép réz hasa és oldala.
 
És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik.

Tovább az időben következő a Római birodalom,  
A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.
 
melynek társadalmait alkotó népek és "vallásaik" is két részre oszlanak egy idő után, ahogy Róma és Bizánc, abban az időben, és éppúgy, ahogy Dániel prófétálta:
Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, a mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.

A fentiekből láthatjuk, igaz volt az álom és igaz volt a prófécia. Természetesen megvan a két láb és a tíz lábujj értelme is, de ebbe most nem mennék bele, inkább azzal folytatnám, amivel az írás is, miszerint:
És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

Ez a birodalom pedig nem más, mint Attila király birodalmának (erő) központi területe, az európai kontinens mindig is kellős közepén elhelyezkedő valódi kánaán, a Kárpát medence, melyet több mint másfélezer év óta, ugyanazon ajkú nép birtokol ősei jogán, akiket több mint ezer év óta magyarnak neveznek, előtte szkítának, hunnak, avarnak, meg mindenfélének, lényeg, hogy a süket és vak utókor előtt elfedjék a kontinuitást (elnézést kérek: a folytonosságot) és az ősidőktől származó jogos Európai örökséget.
 
Nos, kérdés még, hogy miért folyton csalárdak vagy ellenségesek velünk Európa népei?

Költő és író nagyjaink előtt, még alig több, mint fél évszázada sem volt kérdés, hogy Attila, a magyarok első királya, ma meg írástudók és farizeusok szánalmas tömegei (akiket jobb híjján tudósoknak, meg történészeknek neveznek) próbálják bizonygatni a legképtelenebb baromságokat őseinkről, a múltunkról, miközben nem veszik észre, hogy éppen ez az egyik eredője a jelenkor társadalmi instabilitásának (bizonytalanságának), mert ahogy butaságból, kishitűségből, gyűlöletből vagy éppen gonosz (és ravasz) idegen érdekből, de kétségbeesetten próbálnak elvágni a gyökereinktől, éppen úgy züllik, butul és erkölcstelenedik ez a nemzet, de vele együtt teszi ugyanezt a világ is. Egy fa sem élhet ugyanis a gyökerei nélkül, hát még a Világfa.

A ránk erőletett gyűlölet helyett, emlékezzünk inkább hálás szívvel ezen a napon Attila királyra, akinek az emberiség történetében betöltött szerepéről és jelentőségéről - bár, természetesen ezt sem tanítják sehol a világon - a Biblia méltán, többször is megemlékezik. Nem csak Dániel próféta esetében, de János is róla beszél a Jelenések könyvében, amikor az mondja:
És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj és lásd. És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.

Bármilyen más nép, tíz körömmel kapna e mondat után, csakhogy nincs másik, amelynek hősi múltját eme hármassággal jobban lehetne jellemezni, mint a fehér ló, az íj és a korona, ezért inkább mindenki hallgat, a magyar pedig néma marad, mert már ki sem látszik a mocsok alól, amit rákentek a századok (no meg a szomszédok, s főleg a "sógorok").
 
Emlékezzünk e napon, nyugodt szívvel Attila királyra, akit, Róma falai alá vonulva személyesen az Úr két főangyala (ha úgy tetszik apostola) Szent Péter és Szent Pál keresett fel, akiket a város fogadó bizottsága, - közöttük I. Leó, Róma püspökével - mégcsak nem is érzékelt. (a saját, megfestett képük által sem)
 
Raffaello Santi - Attila, Róma falai alatt (a kép, bár igen elfogult, a lényeget nem képes eltakarni) 
 
Már önmagában ennek a jelenségenek az értelmezése is megérne egy "misét", a nem létező magyar érzelmű történészi  körökben, ám nekünk sokkal fontosabb most az üzenet, amit a két angyal, egyenesen az Istentől hoz Attilának, miszerint (Szántai Lajos szavaival élve):
 
Ne pusztítsd el ezt a várost! Ebben a városban apostolaim csontjai nyugszanak. Ha megkíméled a várost, egy utódod, örökké tartó koronát fog kapni a te kegyelmi tetted jutalmaként. 
 
Folytatása következik!
 

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda