2023. 09. 25., Hétfő
Eufrozina,Kende névnapja

De a bort és az olajt ne bántsd! (Első rész)

De a bort és az olajt ne bántsd! (Első rész)
2015-12-06
A hazai nagyközönség számára egyelőre teljesen ismeretlen, ám meglátásaiban, mondanivalójában és összefüggéseiben vitathatatlanul egyedülálló és a jelen világlátásunkat, reményeim szerint, hamarosan alapjaiban megváltoztató személytől származó mondanivalót szeretnék megosztani az olvasókkal. Nevezzük őt egyelőre Nézőnek, Philadelphiából (USA).
 
Korábbi írásában, a Jelenések könyve fekete lovasának rendelt parancsa szerint a bort és az olajat nem bánthatja, melyről ezidáig csak találgatások voltak, hogy mire vonatkozik. A Néző, most felfedi az olaj jelentését. 

Szerk: Domján Tibor, Budpaest
Forrás: Néző, Philadelphia (USA)
 
 
 
 
II. Sámuel 24:11-
És mikor felkelt reggel Dávid, szóla az Úr Gád prófétának, a ki Dávidnak látnoka vala, ezt mondván:
Menj el, és szólj Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Három dolgot adok elődbe, válaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy a szerint cselekedjem veled.
Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, és monda néki: Akarod- é, hogy hét esztendeig való éhség szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt bujdossál és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, a ki engem elküldött.
És monda Dávid Gádnak: Felette igen szorongattatom; de mégis, hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe.
Bocsáta annakokáért az Úr döghalált Izráelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghalának a nép közül Dántól fogva Beersebáig, hetvenezer férfiak.
És mikor felemelte kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa, megelégelé az Úr a veszedelmet, és monda az angyalnak, a ki a népet öli vala: Elég immár, hagyd el. Az Úrnak angyala pedig vala a Jebuzeus Arauna szérűje mellett.
És szóla Dávid az Úrnak, mikor látta az angyalt, a ki a népet vágja vala, és monda: Ímé én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem és az én atyámnak háznépe ellen.
Méne azért Gád Dávidhoz azon a napon, és monda néki: Eredj, menj el, és rakass oltárt az Úrnak a Jebuzeus Araunának szérűjén.
És elméne Dávid Gádnak beszéde szerint, a mint az Úr megparancsolta vala.
 
Hát, éppen ezt kéne most minden földi ország vezetőjének csinálni, nem oltárt - bár ki tudja-, építeni a Jebuzeus szérűjében, hanem összeseregleni Trianonban azoknak, akik aláírták az Úr Isten földi birodalmának (Nagy-Magyarország) feldarabolását és nagy bocsánatkérések között aláírni a feldarabolt részek azonnali visszaadását, talán akkor megkönyörülne az Úr Isten rajtuk és nem tartaná meg őket a további veszedelmekre.
 
Kik írták alá Trianonban Magyarország feldarabolását, 1920 június 4-én?
 
Az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba,  Görögország, Nicaragua, Panama,  Lengyelország, Portugália, Románia, a szerbek, horvátok, csehek, szlovének, Sziám, stb. A lista nem teljes, mert oldalakon keresztül lehetne hozni a személyek neveit, akik képviselték országaikat,  például  Ausztráliát, New Zélandot, Indiát, Dél-Amerikát, Kanadát stb.
 
Ezzel, a  NEM bocsánat kérésekkel ellentétben - kezdve a francia elnökkel - inkább közös egyesülésre szólítják fel az országokat, hogy semmisítsék meg közösen a fekete lovon ülőt és „hadseregét”, már el is indultak a bombázók, bűnt bűnre halmozva.
 
Itt is igazolva van az a bibliai mondat, hogy a Jákób fiak leszármazottaitól, az Istenük  elvette  a szemüket és a fülüket, hogy ne lássanak és ne halljanak, nem is LÁT-nak és nem is HALL-anak, már jó másfélezer éve teljesen hiányzik belőlük az Istennel összekötött LÉLEK, miért hogy elvesszenek.
 
De nekünk, magyaroknak, megvan az Istenünkkel összekötött LEL-künk, mely a közös MAGYAR NYELV, és hogy LÁSSUK is, ami megíratott a fekete ló lovasának, hogy a BOR-t és az OLAJ-at ne bántsd, most megpróbálom bemutatni e két „anyag” értelmét.
 
Ehhez, vissza kell menjünk újra csak a Bibliánkhoz.
 
Az ótestamentumi Jákób = Ízráel = Ízre+ÉL népének, Kanaánban való életükben nem voltak királyaik, de ők is király alatt akartak élni, és sokszor kérték is Istenük „papját”, hogy adjon nekik királyt.
Sámuel (SZEM+ÉL) 8:1-
És lőn, hogy a mikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé bírákká Izráel felett.
De fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordíták az igaz ítéletet.
Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába.
És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás.
Sámuel 9:1-
És volt egy ember a Benjámin nemzetségéből. És volt néki egy Saul nevű fia, ifjú és szép; ő nála Izráel fiai közül senki sem volt szebb; vállától felfelé magasabb vala az egész népnél.
Sámuel 10:1-
Akkor elővevé Sámuel az olajos szelenczét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt, és monda: Nem úgy van-é, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett?
 
Jó itt felfigyelni arra, hogy az ÚR felkente Saul-t az Ő ÖRÖKSÉGE, az ÚR ÖRÖKSÉGE felett, amit lehet úgy érteni, hogy az ÚR-nak Ízráel az öröksége? De ha így van, akkor ki adta neki Ízráelt, vagy az ÚR alatt nem az ÚR ISTEN értendő, hanem Jézus Krisztus?, nagyon valószínű.
 
Sámuel 12:12-
Mikor pedig láttátok, hogy Náhás, az Ammon fiainak királya ellenetek jöve, azt mondátok nékem: Semmiképen nem, hanem király uralkodjék felettünk, holott csak a ti Istenetek, az Úr a ti királyotok.
 
Itt meg kell mondanom, hogy a magyar nyelvre vonatkozóan felállítottam új törvényeket, ezek közül az egyik az, hogy a T a TEST szavunk rövidített formája. Így az Isten szavunk, nevünk magyar értelme ŐS+TEST+ÉN, a másik törvényem, még más törvényeim mellett az, hogy a magánhangzóink cserélhetők.

Ilyen törvényekkel értve, a fenti mondat magyar értelme a következő:
Holott csak a ti ŐS TESTETEK, az Úr a ti királyotok.

E mondat után a következő a kérdés, KI az ŐS+TEST, KI az ÚR?

Az ŐS TEST-re és az Úr-ra vonatkozóan más könyveimben már kitértem, itt most csak azt kéne megjegyezni, hogy van az Ízráelnek mennyei királya.
 
Sámuel 12:13-
Most azért, ímhol a király, a kit választottatok, a kit kértetek. Ímé, az Úr királyt adott néktek.
Hogyha az Urat félitek, és néki szolgáltok; szavára hallgattok és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek; és mind ti, mind pedig a király, a ki felettetek uralkodik, az Urat, a ti Isteneteket követitek: megtartattok.
Ha pedig az Úr szavára nem hallgattok, és az Úr szava ellen engedetlenek lesztek: az Úrnak keze ellenetek leend, miként a ti atyáitok ellen.
 
Értjük? Az Úr a felsőbb király a földi király felett, tehát „elméletileg” a földi király  uralkodása  csak akkor jogos, ha uralkodása megfelel a felsőbb királynak. Ezt tudták királyaink, mert ha uralkodása nem felelt meg a magyar népnek, leválthatták. Ilyen értéssel, most már teljesen világos az, hogy a felső király, adja, jelőli ki a nép királyát.
 
Sámuel 16:1
És monda az Úr Sámuelnek: Ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel felett? Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el; én elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt.
Sámuel 16:13
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.
 
SZARÚ: szarvból készült tokszerű tárgy, bőség szarú.
 
Eddig két bizonyítékot hoztam a Bibliából arra vonatkozóan, hogy akkor az izráeli királyokat olajjal kenték fel. Tehát, az olajat és a bort ne bántsd parancsra, az olaj ügyében már megvan a bizonyíték. 
 
Az OLAJ jelenti a királyság népét, a következő „fejezetemben” a BOR népét mutatom be.

Csillag Ösvény Jósda