2021. 09. 19., Vasárnap
Vilhelmina névnapja

Szexuális beállítottság a Biblia tükrében (Makaró Zsolt cikke)

Szexuális beállítottság a Biblia tükrében (Makaró Zsolt cikke)
2021-07-23

Egyre több olyan hírt hallani, hogy akik nyílvánosan kiállnak a Biblia és a bibliai értékek mellett, gyűlöletbeszéddel vádolják meg őket, letartóztatják őket, mégpedig az ú.n. demokratikus, szabad világban. Eljön az idő, amikor színt kell vallani, hogy kompromisszumok nélkül ragaszkodunk a Krisztusba vetett hitünkhöz vagy sem?

Cikk: Makaró Zsolt

Jelen írást a mostani helyzetben tapasztalható LMBTQ körüli társadalmi-politikai cirkusz ihlette, ami egy hosszú folyamat része és gyümölcse. Miután megszavazták Magyarországon az ún. pedofilellenes törvényt, ami megtitltja a szexuális másság (milyen szépen is hangzik?) 18 év alattiak körében történő bemutatását, népszerűsítését, ez hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki úgyannyira, hogy maga az Európai Únió kezdett foglalkozni ezzel a „problémával“.

Szeretném a kérdést bibliai szemszögből körüljárni.

Mint sok másik alapvető dolognak, a szexualitásnak az eredetét is Mózes első könyvében találjuk: „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá...“ (1Móz 1,27-28a). Tehát Isten eredeti és tökéletes terve volt, hogy egy férfi és egy női nemű embert teremtett, akiket képessé tett együtt arra, hogy utódokat hozzanak a világra és az ember benépesítse a földet. Az idézett igének tovább erősíti a tekintélyét az a tény, hogy maga Jézus – aki Isten szeretetét hirdette a törvény betű szerinti betartása helyett – is hivatkozott rá: „Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.“ (Mt 19,4-6) Ezzel meghatározta az Isten szerinti házasság alapját.

Mindaz azonban, amit Isten eredetileg tökéletesre teremtett, Ádám bűnesete miatt elromlott. Így találunk példát az igében arra is, hogy a természetes szexuális irányultság megváltozott. Az egyik eset szintén Mózes első könyvében található. Két angyal látogatta meg Lótot, hogy figyelmeztessék a városra jövő ítéletre és hogy kimentsék őt. Lót elszállásolta őket. „Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.“ (1Móz 19,4-5) Itt az a kifejezés, hogy „hadd ismerjük őket“, szexuális aktust jelent. Tehát itt a sodomabeli férfiak, mégpedig az összes(!), akartak fajtalankodni Lót férfivendégeivel. Az ige pedig így határozza meg ennek a városnak az erkölcsi állapotát: „Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett: Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.“ (1Móz 18,20-21) Az említett esemény után hamarosan Isten ítélete jött a városra. Júdás levele így ír Sodomáról: „Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.“ (Júd 1,7) Tehát paráznák voltak, „más test“ után jártak! A 2Pét 2,6 szerint pedig Sodoma ítélete példa lett azoknak, akik „istentelenkedni fognak“. Egy érdekes adalék az igéből a pride felvonulásokhoz: „...bűneikkel Sodoma módjára kérkednek...“ (És 3,10)

A másik példa újszövetségi, a rómabeliekhez írt levélből való: „Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;... Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. ... oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;“ (Róm 1,24.26.27.28b) Pál itt természet folyásáról, természetes élésről szól, amikor férfi él együtt nővel és természetellenesről beszél, amikor férfiak férfiakkal fertelmeskednek (így nevezi a homoszexualitást), utalva, hogy a nők sem éltek különbül. Isten azonban nem taszít senkit a bűnbe; mindezeknek megvolt az előzménye: az Istentől való elfordulás. Isten gyűlöli a bűnt és nevén nevezi. A bűn pedig bűntudattal jár. Senki nem szeret bűntudatban élni. A világnak azonban nincs megoldása a bűnre. A bűntudatot igyekeznek elnyomni azáltal, hogy megmagyarázzák, hogy a bűn tulajdonképpen nem is bűn, csak „másság“, „kisebbség“. Mindezt pedig álszeretetbe, a másság elfogadásába bújtatják, ami jól hangzik. Hiába mond erről mást a Biblia, a világ szemében a maguk érvelése szebben hangzik, szimpatikusabb, a Bibliának nincs tekintélye.

A Bibliából azonban megtudjuk azt is, mi Isten hozzáállása az emberekhez. Bár a bűnt gyűlöli, az embert (bűnöst) szereti, és ennek jelét is adta: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ (Jn 3,16) És amikor Fia, Jézus itt, a földön járt, éppen a társadalom által legkivetettebb emberek társaságát kereste a leginkább. Emiatt a „vámszedők és bűnösök barátja“ címet ragasztották rá. A megvetettek pedig megérezték a szeretetét: „Közelgetnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt.“ (Lk 15,1) Kritikusainak így válaszolt Jézus: „... Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.“ (Mk 2,17) Szóbaállt a samariabeli asszonnyal, aki parázna kapcsolatban élt, hogy bemutatkozzon neki, mint Messiás. A paráznaságon rajtakapott asszony megkövezését sem hagyta jóvá, de azt mondta neki: „Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!“ (Jn 8,11) Tehát irgalmasan bánt vele, de a bűnt nem hagyta jóvá. Így szólt Jézus az önelégültekhez: „Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.“ (Mt 21,31b)

Tehát Istennek a világgal szemben van igazi megoldása a bűnre. Jézus, az egyszülött Fia megfizette a bűneink büntetését a kereszthalálakor. Ő képes mindenkit átformálni szeretete és kegyelme által, hogy a „természet folyása“ szerint éljünk. Jézus azt mondta: „és azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.“ (Jn 6,37b) Ő nem egyszerűen elfogadja a másságot, hanem újjáteremt, és ami nem jó, helyrehozza.

Nekünk, keresztyéneknek fontos, hogy rendszeresen táplálkozzunk az igével, és így józanok maradjunk. A világban olyan folyamatok zajlanak, amik a társadalmat egyre távolabb sodorják Isten értékrendjétől. Ez olyan lassan és fokozatosan és alattomosan zajlik, hogy aki nem ragaszkodik az igéhez, és nem ismeri meg eléggé az igét, megtévesztetté válik, még akkor is, ha jószándékú. Egyre több olyan hírt hallani, hogy akik nyílvánosan kiállnak a Biblia és a bibliai értékek mellett, gyűlöletbeszéddel vádolják meg őket, letartóztatják őket, mégpedig az ún. demokratikus, szabad világban. Eljön az idő, amikor színt kell vallani, hogy kompromisszumok nélkül ragaszkodunk a Krisztusba vetett hitünkhöz vagy sem? Az sem lepne meg, ha előbb-utóbb a Bibliát is, vagy bizonyos részeit betiltanák arra hivatkozva, hogy gyűlöletbeszédet tartalmaz, de nekünk ki kell tartanunk a hit mellett.

 

 

 

---

Médiáinkon kívül a Jogvédő Egyesületünket is keresheti, ha segítségre vagy védelemre szorul: Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület. Telefon: +36/30/919-6386.

Aki komoly bajban van, avagy bűncselekményekről vagy állami visszaélésekről stb. információi vannak: Tel.: +36/30/919-6386.

 

 

 

Csillag Ösvény Jósda