2023. 11. 30., Csütörtök
András,Andor névnapja

A tanárok felelőssége (is) a butaság alapú társadalom

A tanárok felelőssége (is) a butaság alapú társadalom
2016-05-22
Hangosan jajveszékel az aggódó értelmiség és a történelemszakma (TTE), mert elképesztő tárgyi tévedések, hazug állítások, csúsztatások, igaztalan és dehonesztáló kontextusok kerültek a történelemkönyvekbe, melyek súlyos károkat okozhatnak 9-10.-es (ebben a korban, főként páva, vagy miniribanc kinézetű) csimótáink egyedfejlődésében.
 
A mainstream média, a hiteles magyar múlt élenjáró elhallgatói és rendszeres degradálói, az említett és alább részletesen elemzett skandallumot, persze öles cikkekben hozzák. 

Domján Tibor, Budapest
Forrás: Index, 168 óra, és egyéb siratófalak
 
 

Mielőtt a kedves olvasó azt gondolná, hogy valamelyik oktatási szakpártállat, olyan "légbőlkapott baromságokkal" tömte volna tele a nevezett történelem könyveket, minthogy:
 • A magyarok Európa (és Ázsia egy jelentős részének) őslakosai
 • A magyarok vagyis a hunok, a hunok vagyis a magyarok 
 • Attila a magyarok első királya (Bendegúznak vére) ama lovas, akiről így ír a jelenések könyve: És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön (Jelenések, 6,2) Majd, ahogy Nabukodonozor álmában a kéz érintése nélkül legördülő szikla által szétporlad az aranyfejű szobor vas és cseréplába is, megroppan és szétporlad a római világbirodalom, és egy új világ veszi kezdetét.
 • Attilát, kortársai tartották az Isten ostorának (korabeli pogány becenév) és nem az csökkent értemű utókor, Róma falai alatt is neki jelent meg az angyal és kérte, hogy ne pusztítsa el a várost. Ebből, persze ne vonjunk le következtetéseket a vallására és "légitámogatására" vonatkozóan, mert még jutnánk valamire.
 • Attiláról, és az általa létrehozott birodalomról prófétál Dániel Nabukodonozor királynak eképpen: És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. (Dániel 2,44)
 • Árpád vezér, a magyarok második bejövetelét vezette (és nem hont foglalt) 
 • Nincs olyan, hogy Árpád-ház, hiszen Árpád nem alapított dinasztiát, hanem a Turul nemzetség vérvonalát örökítette tovább, mely Attilával indult és István után, a világon egyedülálló módon, szent királyok követték
 • A Turul, nem egy koronás keselyű, sem nem sas vagy vércse, de még csak nem is héja, mint azt, a héjavári (Habsburg) dinasztnia - jobb híján - propagálja, hanem sólyom. A levegő-ég korlátlan ura. A SóLyoM szónak, "természetesen" semmi köze nincs az arab SaLeM (béke) vagy a zsidó SchaLoM (béke) szóhoz, hát még JeRuzSáLeM-hez, még akkor sem, ha a várost kezdetben SaLeM-nek (valójában ÚrSólymának) nevezték. 
 • Több tízezer "honfoglalás"-kori ereklyetartó mellkeresztet ástak már ki régészek, amiről (régészeink és törénészeink helyett) a Vatikán szakemberi úgy foglaltak állást, hogy vitathatatlanul, valamilyen keleti keresztény kultúrkörből származnak
 • A pápai levéltár nem tud arról, hogy II. Szilveszter pápa koronát küldött volna Szent Istvánnak, pláne nem a Magyar Szent Koronát.
 • Szent István király, nem a kereszténységet vette fel, hanem a korabeli beszámolók szerint is Jézus Krisztus igaz hitét, tehát új alapokra helyezte a magyarok ősi keresztény vallását
 • Szent István, miután "állítólag" megkeresztelkedett, nyomban templomot épített Rómában a Szent Péter téren, Jeruzsálemben, szőlőbirtokkal rendelkező szerzetesrenddel együtt, illetve Konstantinápolyban, mert ez, afféle szokás volt, a frissen megtért pogányoknál 
 • Tíz falu épített egy templomot (és nem a nyugati mezítlábas! papok) - de jól éltek - mondhatnám - ezek a pusztából szalajtott lótenyésztők, és még templomot építeni is tudtak...
 • Szent István, az Intelmekben nem az országról beszlélt, mely ha egynyelvű és egyszokású, akkor gyenge és esendő, hanem a királyi udvarról, mert bölcs volt és nem egy liberális idióta.
 • A magyar szent királyokat, ráadásul nem is Róma avatta szentté, ám nem tiltakoztak ellene (nem volt hozzá jogosítványuk ugyanis)
 • II. András királyunk cselekedeti és érdemei folytán, többek között a Jeruzsálem királya címet (meg Bizánc császára, stb.) is kiérdemelte magának és utódainak, ellenben a Habsburgokkal, akik csak zavaros jogi ragadományként dicsekednek vele, még ma is. Merjünk hát kicsik lenni!
 • A déli harangszó a nándorfehérvári győzelemre emlékezteti Európa (és a világ) keresztény lakosságát, ami nélkül a kontinest, már 1456 után elözönlötte volna az addig mindent elsöprő Oszmán birodalom
 • A finnugor elmélet egy baromság (főként a Habsburgoknak, no meg a rosszindulatú, kishitű és szervilis "magyar" történész/tanár generációknak köszönhetjük) azonban, a ma még élő, néhány tízezres manysi (vogul), hanti (osztják) népek, éppen ennek a baromságnak köszönhetik (meg is köszönték szépen), hogy népként, nem tűntek el végleg az elmúlt két évszázad süllyesztőjében. 
 • Trianonnal, szinte a teljes kontinens nemzeteinek asszisztálásával elkövették az évszázad (ha nem az évezred) egyik legnagyobb nemzeti jogtiprását és emberiség elleni gyűlöletbűncselekményét, alapos indok és azóta bármilyen felülvizsgálat, kártérítés, bocsánatkérés nélkül. Nemzeti vállalásának megfelelően, tulajdonképpen keresztre feszítették a Nagy Magyarországot, lényegében ártatlanul.
 • A Jelenések könyve megprófétálja 1956-ot is a következőképpen: És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek tíz szarva és hét feje volt, és a szarvain tíz korona, és a fejein a káromlásnak neve. A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéé, és szája, mint az oroszláné; és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Fejei közül az egyik szinte halálos sebet kapott, de a halálos seb meggyógyult. A magyarok 1956-ja volt az akkori Szovjetúnió (kommunizmus fenevada, melynek ateista bolsevizmusa elterjedt és emberek milliói "imádták" és imádják most is az egész világon) halálos sebe, mely ugyan látszólag meggyógyult, de soha nem hevertetett ki. Megnyitotta azért a száját Isten elleni káromlásra, hogy káromolja a nevét és a sátrát és azokat, akik a mennyben laknak. Az is megadatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és legyőzze őket, és hatalom adatott neki minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett. És imádta őt a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett Bárányé.
 • stb.
 
 
megkönnyebbülve megállapíthatjuk tehát, hogy ilyesmikről szó sincs a történelemkönyvekben, hiszen, a jelenleg regnáló kultúrbarbároknak eszük ágában sincsen a hungarofób elődeinek (mindenkori legfőbb szakértőinek) gusztustalan szartákolmányát alapjaiban bolygatni, csupán, saját szájuk íze szerint tovább formázzák a masszát. A biztosítékot, kifejezetten csak olyan dolgok verték ki ismét, mint (idézek az index, 168 óra stb. cikkekből): 
 
 • Repárszky Ildikó gyakorló pedagógus és a TTE tankönyvelemző műhelyének munkatársa kijelentette: a tankönyv tartalma nem felel meg napjaink tudományos nézeteinek. Példaként említi, hogy  korszerűtlen a Habsburgokról alkotott kép, néhány ponton eltávolodik ugyan a régi „kurucos" nézőponttól, de még mindig nagyon erős benne az elfogultság a Habsburg politikával szemben. Tehát, nem kritikátlan Habsburg szopó. No, majd Vona Gábor megmutatja, hogyan kell azt csinálni...
 • nehezményezett a liberalizmus szó negatívnak és félreérthetőnek való beállítása, hiszen: A leckében hétszer szereplő liberalizmus szó négyszer negatív kontextusban kerül elő, többek között mint „elutasított”, „téves eszme”. Jaj, szegény érzékeny gyerkőcök, hová fognak fajulni, ha ilyen csúsztatásokkal találkoznak majd két Snapchat pornózás között?
 • 19. század uralkodói eszméi” lecke „ideológiailag tendenciózus, mert démonizál egy csak 1848 után jelentőssé váló mozgalmat, a marxizmust, másrészről pedig félreérthetően és negatívnak beállítva tárgyalja a korban fontos liberalizmust”. Milyen érdekes, azóta pedig éppen ez a kettő ideológia démonizálja váltakozva a világot, némi fasizmussal fűszerezve persze.
 • Egyes ábrákat információdömpinggel láttak el, amelyek így a diákoknak riasztóak és értelmezhetetlen, másrészt, a könyvből teljes mértékben hiányzik a korszakra jellemző életmódot bemutató képek, szövegek, így kimaradt a kor tőzsdéjének, gyárainak, főtereinek, zsúfolt kikötőinek bemutatása. Esetleg a felsoroltak jelenlegi tulajdonosainak bemutásáért is tüntiznétek?
 • Sok olyan kifejezést használtak a szerzők, amelyeket nem magyaráztak meg. Sok a leckékben pedig a használt zárójelek nehezítik meg a tanulást. E mellett komoly hiányosság, hogy a tankönyvben feltüntetett digitális tananyag 70 százaléka nem volt elérhető. Azaz nincs még kész. Hazudtok a magyar múltról évtizedek óta, reggel, délben meg este. Nem, nem (csak) a Gyurcsány, ti is, sőt, főleg ti! Pedig, a mára el nem pusztított információk özöne, már szabadon elérhető (nem is retjtegetve) számtalan hazai és külföldi múzeumban, tanulmányokban, levéltárakban. Talán azokat hiányoljátok?
 
Pontatlanok, hamisak a térképek? Félreérthetőek vagy semmitérőek a forrásanyagok? Esetleg, a korabeli írásos emlékek fordításánál, ellenségeinket rendre felmagasztalva, magunkat kizárólag dehonesztálva csempészgetjük a változó jelentéstartalmakat? Ja, hogy újabban ez is probléma? Erre csak azt tudom mondani, hogy a fiúk, kezdetben ugyan a bányából gazdagodtak, de belőletek szocializálódtak, merthogy nem a hiteles magyar múltból, az tisztán látszik a cselekedeteikből. Ti pedig, pl. írástudó farízeusok (TTE):  amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre? (Máté 7,2-3)

Így, már érthető, ugye?

Titkolt tények: Trianon

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért ...

Csillag Ösvény Jósda